اعضای هیات موسس

تعداد بازدید:۹۴۹

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در مرکز

رشته

اطلاعات پژوهشی

دکتر هادی پیری دوگاهه

استاد

عضو

باکتری شناسی پزشکی

دکتر محسن ارزنلو

استاد

عضو

باکتری شناسی پزشکی

دکتر هما حجاران

استاد

عضو

انگل شناسی پزشکی

دکتر محمدرضا شیرزادی

دانشیار

عضو

انگل شناسی پزشکی

دکتر بهنام محمدی قلعه بین

دانشیار

رئیس مرکز

انگل شناسی پزشکی

دکتر رقیه تیمورپور

دانشیار

عضو

باکتری شناسی پزشکی

دکتر عادل اسپوتین

دانشیار

عضو

انگل شناسی پزشکی

دکتر شاهین حاجی قهرمانی

استادیار

عضو

دامپزشکی (جراحی)

دکتر زهرا حیدری شورشجانی

استادیار

عضو

انگل شناسی پزشکی

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۰