Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

مرکز تحقیقات زئونوز

معرفی مرکز:

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان (زئونوزها) گروه بزرگی  از بیماری ها می باشند که توسط عوامل باکتریال، انگلی، قارچی و ویروسی ایجاد می شوند.  از مهمترین بیماری های زئونوز که در منطقه و کشور شیوع دارند می توان  به بیماری بروسلوز، لیشمانیوزها، هیداتیدوز، سالمونلوز، هاری، سیاه زخم، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)،  درماتوفیتوزها و ... اشاره کرد.

مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به استناد رای صادره در دویست و هشتاد و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت متبوع  در تاریخ  1399/12/3  موفق به اخذ مجوز اصولی گردید و در راستای رسالت خود به دنبال توسعه آموزش و پژوهش در زمینه شناسائی بیماری های عفونی مشترک بین انسان و حیوان، شناسائی مخازن، ناقلین بومی و الگوی انتشار جغرافیایی این دسته از بیماری ها در استان اردبیل و مناطق مجاور در شمالغرب ایران با هدف اجرای برنامه های کنترلی و پیشگیرانه مناسب توسط سیستم بهداشتی در جهت حل مشکلات بهداشتی جامعه می باشد. 

مرکز تحقیقات زئونوز دارای شورای پژوهشی مستقل می باشد و با حمایت معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، آماده همکاری با محققین داخل و خارج دانشگاه و پذیرش طرح های تحقیقاتی از سراسر کشور می باشد.

وابستگی دانشگاهی:

مرکز تحقیقات زئونوز، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

Affiliation:

Zoonoses Research Center, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran