اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۶۰۲

1. مطالعات اپیدمیولوژیک بیماریهای زئونوز (لیشمانیوز، بروسلوز ، هیداتیدوز، تب های خونریزی دهنده، لپتوسپیروز و...)

2. بررسی تنوع گونه ای، مطالعات ژنوتایپی و ارتباطات فیلوژنی روی عوامل ایجاد کننده  بیماریهای زئونوز

3. مطالعات مقاومت دارویی و توسعه روش های درمانی نوین در بیماریهای زئونوز

4. مطالعه جهت توسعه روشهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای زئونوز

5. مطالعات در زمینه بیماریهای انگلی، میکروبی، قارچی و ویروسی نوپدید و ظهور مجدد

6. بررسی بیولوژی و اکولوژی مخازن بیماریهای زئونوز

7. تعیین فون، بیولوژی و اکولوژی ناقلین بیماری های زئونوز (پشه ها، پشه خاکی ها، کک ها، کنه ها و...)

8. بررسی تنوع گونه ای و مطالعات ژنوتایپی روی ناقلین بیماریهای زئونوز

9. بررسی روش های کنترل ناقلین بیماری های زئونوز

10. بررسی نقش توسعه (سد سازی، راه سازی، گسترش شهر نشینی و...) در انتشار بیماری های زئونوز

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۴۰۲