اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۳۱۴
 • بررسی اپیدمیولوژی، میزان شیوع بیماریهای زئونوز (لیشمانیوز، بروسلوز ، هیداتیدوز، تب های خونریزی دهنده، لپتوسپیروز و...)
 • بررسی تنوع گونه ای و مطالعات ژنوتایپی روی عوامل ایجاد کننده  بیماریهای زئونوز
 • تعیین فون، بیولوژی و اکولوژی ناقلین بیماری های زئونوز (پشه ها، پشه خاکی ها، کک ها، کنه ها و...)
 • بررسی تنوع گونه ای و مطالعات ژنوتایپی روی ناقلین بیماریهای زئونوز
 • بررسی بیولوژی و اکولوژی مخازن بیماریهای زئونوز
 • بررسی روش های کنترل ناقلین بیماری های زئونوز
 • بررسی اثر ترکیبات دارویی گیاهی در درمان و کنترل بیماریهای زئونوز
 • بررسی نقش توسعه (سد سازی، راه سازی، گسترش شهر نشینی و...) در انتشار بیماری های زئونوز
 • مطالعات در زمینه سایر بیماریهای انگلی، میکروبی، قارچی و ویروسی
 • مطالعه روش های درمانی موثر و مقایسه روشهای درمانی در بیماریهای زئونوز
 • مطالعه روی روشهای تشخیص بیماریهای زئونوز و ارائه روشهای تشخیصی مناسب در بیماریهای زئونوز
آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۰