اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۱۰۱
 1. دکتر بهنام محمدی قلعه بین (دانشیار انگل شناسی پزشکی)
 2. دکتر هادی پیری دوگاهه (استاد باکتری شناسی پزشکی)
 3. دکتر محسن ارزنلو (استاد باکتری شناسی پزشکی)
 4. دکتر هما حجاران (استاد انگل شناسی پزشکی)
 5. دکتر محمدرضا شیرزادی (دانشیار انگل شناسی پزشکی)
 6. دکتر عادل اسپوتین (دانشیار انگل شناسی پزشکی)
 7. دکتر شاهین حاجی قهرمانی (استادیار جراحی دامپزشکی)
 8. دکتر رقیه تیمورپور(دانشیار باکتری شناسی پزشکی)
 9. دکتر زهرا حیدری سورشجانی (استادیار انگل شناسی پزشکی)
 10. دکتر سهیلا مولایی (استادیار انگل شناسی پزشکی)
 11. دکتر سهراب ایرانپور ( استاد یار اپیدمیولوژی)
آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۱